புதிய பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் விபரம் இதோ !

நடைபெற்று முடிந்த 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பாராளுமன்றத் தேர்தலில் தெரிவுசெய்யப்பட்டு பாராளுமன்றம் செல்லவுள்ளவர்களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பாராளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றவர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், 9 ஆவது பாராளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான 196 பேரின் முழு விபரம் பின்வருமாறு

குருணாகலல் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

மஹிந்த ராஜபக்ஷ – 527,364

ஜொன்ஸ்டன் பெரேரா – 199,203

குணபால ரத்னசேகர – 141,991

தயாசிறி ஜயசேகர – 112,452

அசங்க நவரத்ன – 82,779

சமன்பிரிய ஹேரத் – 66,814

டீ.பி.ஹேரத் – 61,954

அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா – 59,696

பியரத்ன ஹேரத் – 54,351

ஷாந்த பண்டார – 52,086

சுமித் உடுகும்புர – 51,134

ஆகியோர் குருணாகல் மாவட்டத்தில் பொதுஜன பெரமுன சார்பாக போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

நளின் பண்டார – 75,631

ஜே.சி அலவதுவல – 65,956

அசோக் அபேசிங்க – 54,512

துஷார இந்துனில் – 49,364

ஆகியோர் குருணாகல் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கொழும்பு மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

சரத் வீரசேகர – 328,092

விமல் வீரவன்ச – 267,084

உதய பிரபாத் கம்மன்பில – 136,331

விஜேதாஸ ராஜபக்ஸ – 120,626

பந்துல குணவர்தன – 101,644

பிரதீப் சமன் குமார – 91,958

தினேஸ் சந்திர ரூபசிங்க குணவர்தன – 85,287

மதுர விதானகெ – 70,205

பிரேமனாத் சீ தொலவத்த – 69,055

காமினி குலவங்ச லொகுகே – 62,543

சுசில் பிரேமஜயந்த – 50,321

ஜகத் குமார – 47,693

ஆகியோர் கொழும்பு மாவட்டத்தில் பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

சஜித் பிரேமதாஸ – 305,744

எஸ்.எம் மரிக்கார் – 96,916

முஜிபுர் ரஹ்மான் – 87,589

ஹர்ஷ த சில்வா – 82,845

பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க – 65,574

மனோ கணேஷன் – 62,091

ஆகியோர் ஐக்கிய மக்கள் சார்பில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

கம்பஹா மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

நாலக்க கொடஹேவா – 325,479

பிரசன்ன ரணதுங்க – 316,544

இந்திக்க அனுருத்த – 136,297

சிசிர ஜயகொடி – 113,130

நிமல் லன்சா – 108,945

பிரதீப் வித்தான – 97,494

சுதர்ஷனி பெர்னாண்டோ – 89,329

பிரசன்ன ரணவீர – 83,203

ஹர்ஷனி குணவர்தன – 77,922

லசந்த அலகியவன்ன – 73,061

நலின் பெர்னாண்டோ – 69,800

மிலான் ஜயதிலக்க – 68,449

உபுல் மஹேந்திரா – 67,756

ஆகியோர் கம்பஹா மாவட்டத்தில் பொதுஜன பெரமுன சார்பில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

சரத் பொன்சேகா – 110,555

ரஞ்சன் ராமநாயக்க – 103,992

ஹர்ஷன ராஜகருணா – 73,612

காவிந்த ஜயவர்தன – 52,026

ஆகியோர் கம்பஹா மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சார்பில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டள்ளனர்

தேசிய மக்கள் சக்தி

விஜித ஹேரத் தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பில் கம்பஹா மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

யாழ் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி

அங்கஜன் ராமநாதன் – 36,365 வாக்குகள் பெற்று யாழ்.மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சிவஞானம் ஶ்ரீதரன் – 35,884 வாக்குகள்

எம்.ஏ சுமந்திரன் – 27,834 வாக்குகள்

தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் – 23,840 வாக்குகள்

ஆகியோர் இலங்கை தமிழரசுக்கட்சி சார்பில் யாழ். மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

டக்ளஸ் தேவனந்தா – 32,146 வாக்குகள் பெற்று ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் யாழ்ப்பாணத்தில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளார்.

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்

கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் – 31,658 வாக்குகள்

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி

சி.வி விக்னேஸ்வரன் – 21,554 வாக்குகள்

வன்னி மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரிஷாட் பதியுதீன் – 28,203 வாக்குகள்

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் – 25,668 வாக்குகள்

செல்வம் அடைகலநாதன் – 18,563 வாக்குகள்

யோகராஜலிங்கம் – 15,190 வாக்குகள்

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி

காதர் மஸ்தான் – 13,454 வாக்குகள்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

குலசிங்கம் திலீபன் – 3,203 வாக்குகள்

திருகோணமலை மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எஸ்.எம் தௌபீக் – 43, 759

இம்ரான் மஹ்ரூப் – 39,029

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

கபில நுவன் அத்துகோரல – 30, 056

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

ஆர்.சம்பந்தன் – 21, 422

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்

சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் – 54,198

இலங்கை தமிழரசு கட்சி

சாணக்யா ராஹுல் – 33,332

கோவிந்தன் கருணாகரன் – 26, 382

ஶ்ரீங்கா பொதுஜன பெரமுன

சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – 22,218

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் – 17,599

திகாமடுல்ல மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விமலவீர திஸாநாயக்க – 63,594

டீ.சி வீரசிங்க – 56,00

திலக் ராஜபக்ஷ 54,203

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

எம்.எச்.எம் ஹரீஸ் – 36,850

பைஸல் காசிம் -29,423

தேசிய காங்கிரஸ்

ஏ.எச்.எம் அதாவுல்ல – 35,697

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்

மொஹமட் முஸரப் -18,389

கண்டி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

திலும் அமுனுகம – 171,758

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே – 161,471

லொஹன் ரத்வத்த – 140,917

அநுராத ஜயரத்ன – 140,798

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – 110,832

வசந்த யாபா பண்டார – 108,940

குணதிலக ராஜபக்ஷ – 49,317

உதயன சாமிந்த கிரிந்திகொட – 39,904

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ரவூப் ஹக்கீம் – 83,398

அப்துல் ஹலீம் – 71,063

எம். வேலுகுமார் – 57,445

லக்ஷமன் கிரியெல்ல – 52,311

களுத்துறை மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விதுர விக்ரமநாயக்க – 147,958

ரோஹித அபேகுணவர்தன – 147,472

சஞ்சீவ எதிரிமான்ன – 105,973

பியல் நிஷாந்த – 103,904

ஜயந்த சமரவீர – 100,386

அனூப பஸ்குவல் – 97,777

லலித் எல்லாவல – 76,705

மஹிந்த சமரசிங்க – 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ராஜித சேனாரத்ன – 77,476

குமார வெல்கம – 77,083

இரத்தினபுரி மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

பவித்ரா வன்னியாராச்சி – 200,977

பிரேமலால் ஜயசேகர – 104,237

ஜானக வக்கும்புர – 101,225

காமினி வலேபொட – 85,840

அகில எல்லாவல – 71,179

வாசுதேவ நாணயக்கார – 66,991

முதிதா பிரியாந்தி – 65,923

ஜோன் செனவிரத்ன – 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ஹேஷான் விஜய விதானகே – 60,426

வருண பிரியந்த லியனகே – 47,494

தலதா அதுகோரல – 45,105

அநுராதபுரம் மாவட்டம்

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

எஸ்.எம் சந்திரசேன – 139,368

சன்ன ஜயசுமன – 133,980

உத்திக பிரேமரத்ன – 133,550

செஹான் சேமசிங்க – 119,878

துமிந்த திஸாநாயக்க – 75,535

எச். நந்தசேன – 53,618

எஸ். குமாரசிறி – 49,030

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

இசாக் ரஹ்மான் – 49,290

ரோஹண பண்டார – 39,520