அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான ரூபாவின் மதிப்பு சரிந்தது!

இன்று அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான ரூபாவின் மதிப்பு 194ஆகக் குறைந்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாளாந்த நாணயமாற்று விகிதங்களின் படி டொலரின் விற்பனைப் பெறுமதி இன்று 194.07 ஆகும்.

கடந்த டிசம்பர் 24ஆம் திகதி அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு 194ஆக குறைந்தது. எனினும் இந்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் ரூபா நிலையான அளவைக் காட்டினாலும் அது மீண்டும் வீழ்ச்சியடையும் போக்கே காணப்படுகிறது.

இதேவேளை ஜனவரி 1 முதல் ஜனவரி 8 வரை டொலருக்கு எதிராக ரூபா 0.5% சரிந்துள்ளது.